masker Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

§ 1.
Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup.


§ 2.
Foreningens formål

Foreningens formål er at arbejde for amatørteatrets fremme ved opførelser af dramatisk art, at søge  oprettelse af børne- og ungdomsgrupper, og derigennem, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, udbrede kendskabet til, og styrke interessen for, amatørteater i Glostrup Kommune. Endvidere søges optaget samarbejde med lignende foreninger her og i udlandet.


§3.
Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Foreningen er medlem af >DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE< (DATS) Landsforeningen for dramatisk virksomhed


§ 4.
Medlemskreds og kontingent

Stk.1. Foreningen optager efter behov medlemmer, der ønsker at virke i et aktivt forpligtende fællesskab for foreningens formål. Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen, som ligeledes kan ophæve et sådant. 

Stk.2. Børn og unge under 18 år kan optages som aktive medlemmer i børne- og ungdomsteatergruppen for et nedsat kontingent.

Stk.3. Medlemmer optages på prøve for en periode af 3 måneder fra tilmeldingstidspunkt. Senest fra det tidspunkt man indgår i en forestillingsrække betales aktivt kontingent.

Stk.4. Medlemskontingenter fastsættes for ét år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Stk.5. Restancer udover et halvt år kan medføre tab af medlemskab. Før et medlem kan genopnå medlemskab, skal al gæld til foreningen være betalt. Aktive medlemmer i restance har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Stk.6. Bestyrelsen kan foretage eksklusion af et medlem hvis særlige forhold taler herfor. Begrundelsen skal gives skriftligt. Eksklusionen kan afprøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk.7. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden for organisationsudvalget eller til kassereren.

Stk.8. Interessemedlemmer kan optages uden bestyrelsens godkendelse og har ret til een gratis billet pr. forestillingsrække.


§ 5.
Generalforsamling


Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel.

Stk.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden for organisationsudvalget i hænde, skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen anser det for påkrævet, eller et flertal af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter motiveret forslag herom til bestyrelsen.

Stk.4. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Kun aktive myndige medlemmer har stemmeret. Børne- og ungdomsteatergruppen vælger en repræsentant, som sammen med lederen repræsenterer gruppen ved den årlige generalforsamling. Forsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk.5. Dagsorden ved generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved udvalgsformændene.

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

4. Behandling af indkommende forslag.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse:
  
 a. Valg af formand for organisationsudvalget i år med ulige årstal.

 b. Valg af formand for økonomiudvalget i år med lige årstal.

 c. Valg af formand for teaterudvalget i år med ulige årstal.

 d. Valg af formand for informationsudvalget i år med lige årstal.

 e. Valg af formand for sceneteknisk udvalg i år med ulige årstal.

 f. Valg af formand for husudvalget i år med lige årstal.

 g. Valg af formand for børne- ungdoms- og medlemsudvalget i år med ulige årstal.

 

7. Valg af suppleant til:

 a. Organisationsudvalget (OU)

 b. Økonomiudvalget (ØU)

 c. Teaterudvalget (TU)

 d. Informationsudvalget (IU)

 e. Sceneteknisk udvalg (SU)

 

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

9. Eventuelt.


§6.
Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 udvalgsformænd, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ifølge § 5.5.6.

Stk.2. Formanden for organisationsudvalget er foreningens administrative leder.

Stk.3. Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde og holder møde mindst én gang hver anden måned. Bestyrelsen skal udarbejde kommissorier som arbejdsgrundlag for udvalgenes arbejder. Udvalgsformændene aflægger hvert år på generalforsamlingen beretning om udvalgets arbejde.

Stk.4. Suppleanter for bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Der vælges en suppleant for hvert af de i § 5.5.7 nævnte udvalg. Suppleanter kan overvære bestyrelsesmøderne som observatør. I tilfælde af at organisationsudvalgsformanden har længere tids fravær eller afgår i utide, konstituerer bestyrelsen et bestyrelsesmedlem som administrativ leder, indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk.5. Hvis en suppleant indenfor en valgperiode udtræder, skal bestyrelsen indsætte en stedfortræder, som fungerer til førstkommende generalforsamling.

 


§7.
Regnskab og revision.

Stk.1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk.2. Regnskabsåret skal følge kalenderåret.

Stk.3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til underskrift af den samlede bestyrelse senest ved sidste bestyrelsesmøde før den årlige generalforsamling.

Stk.4. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen, foretages på den årlige generalforsamling.


§8.
Tegningsregler

Stk.1. Formanden for organisationsudvalget tegner foreningen i forhold til Glostrup Kommune, samt overfor andre foreninger og instanser. Heri ligger retten til at underskrive almindelige ansøgninger samt aftale almindelige procedurer.

Stk.2. Kassereren og/eller formanden for organisationsudvalget tegner foreningen overfor pengeinstitutter. Optagelse af lån skal godkendes af den samlede bestyrelse.


§9.
Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 10.
Opløsning

Stk.1. Ved opløsning af foreningen skal mindst 4/7 af bestyrelsen indstille og mindst 9/10 af de aktive medlemmer stemme herfor. Opløsningen kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje.

Stk.2. Eventuelle midler og materialer overgår til en amatørteaterforening og/eller en forening der er medlem af DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE.

 

 

 

Vedtægterne er oprindeligt vedtaget på generalforsamlingen den 21. januar 1963.

Der er vedtaget ændringer på følgende ordinære generalforsamlinger:
Den 27. januar 1966., den 26. januar 1973, den 6. januar 1978, den 19. januar 1979, den 30. maj 1980 og den 27. maj 1994.

Vedtægterne er revideret i henhold til ny folkeoplysningslov af 1. januar 2001 ved ekstraordinær generalforsamling den 22. maj 2001.

Der er vedtaget ændringer på følgende ordinære generalforsamlinger:
Den 28. januar 2005, den 27. januar 2006 og den 29. januar 2016.

 

Hent vedtægterne som pdf fil her.

 

Hent kommisorierne som pdf fil her.